Všeobecné obchodné podmienky

Bc. Matúš Kovár, IČO: 55658997, Dolná 151, 90051 Zohor, číslo živnostenského registra: 120-28578 vedeného Okresným úradom Malacky

(ďalej len „VOP“)

 

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je poskytovanie kurzov a workshopov v oblasti 3D tlače.

 

Predávajúci: Bc. Matúš Kovár

Adresa: Dolná 151,90051 Zohor
IČO: 55658997
DIČ: 1124316655 (Nie je platca DPH)
Registrácia: Okresný úrad Malacky, č. živnostenského registra: 120-28578

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK62 0200 0037 6597 1451
BIC kód/ SWIFT: SUBASKBX

 

Čl. II
Objednávka produktu a uzatvorenie zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

2.2 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

2.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.5 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Prihláška“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu vždy vopred, alebo po vzájomnej dohode, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.6 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

Čl. III
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena kurzu objednávaného prostredníctvom elektronického formulára (ďalej len „cena“) je uvedená v cenníku na webovej stránke poskytovateľa.

3.2 Základným platidlom je mena euro.

3.3 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

3.4 Využitie kurzu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za kurz vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Čl. IV
Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

4.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

4.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP, alebo elektronicky e-mailom.

4.3 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu alikvotnú čiastku z celkovej platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platba bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 

Čl. V
Ochrana osobných údajov a súkromia

Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť Vašich dát, ktoré vypĺňate do prihlášky. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich v nevyhnutnej miere k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely.

 

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto VOP platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej prihlášky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej prihlášky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platných v deň odoslania prihlášky, platnú výšku ceny objednaného kurzu, uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

6.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

6.3 Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

__________________

VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.spoznaj3dtlac.sk
Znenie VOP je platné a účinné od 19.01.2024

Termíny kurzu